Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Становище относно промени в Плана за управление на Витоша

С Т А Н О В И Щ Е

Относно проект за план за управление на Природен Парк „Витоша“

До: г-жа Снежана Петрова, директор на ПП „Витоша“

Адрес: 1303 София, ул. “Антим І” №17

От Георги Стоянов Кадиев

Адрес за кореспонденция: г. София, пл. Народно събрание №2

 

Уважаема г-жо Петрова,

Във връзка с проекта за план за управление на природен парк „Витоша“ на „Пролес Инженеринг“ ООД по договорр No: ОПОС-03-145/10.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ между ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Дирекция на Природен парк „Витоша“ и ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Пролес Инженеринг“ ООД, изразява следното становище:

Този проект за ПУ подменя изцяло философията на управление на защитените територии и не може да гарантира запазването на природния парк в бъдеще, тъй като:

 • не е анализирано незаконното строителство в парка;
 • не са анализирани проблемите, довели до занемаряването на сгради и съоръжения;
 • не е анализиран въпросът какво затруднява достъпа до територията на парка;
 • не е анализиран въпросът защо са толкова масови сечите в парка, включително в близост до посещавани туристически обекти и маршрути;
 • не е анализиран проблемът с отпадните води и замърсяването на реките;
 • не е анализиран въпросът защо се допуска презастрояване по границите на парка.

Липсата на тези анализи води след себе си и липса на предложено адекватно решение на посочените проблеми.

 

Предлагам на вниманието Ви и на вниманието на фирмата изпълнител своите предложения за управлението на природния парк.

 1. Смятам, че предложеното от авторите на проектоплана зониране, според което почти цяла Северна Витоша над София може да стане зона с позволен строеж на сгради и съоръжения и зона за развитие на природоувреждащ туризъм следва да отпадне, тъй като не отговаря на главната цел на управлението на парка – опазване на природата и биологичното разнообразие. Възможността за застрояване е невъзможност за опазване на природата! Горските екосистеми в Северна Витоша не следва да се възприемат като зона за развитие на сградния фонд и туристическата и техническа инфраструктура, а като зелени буфери на София, източник на свеж въздух и място за разходки.
 2. Смеятам, че зонирането поставя твърде силен акцент в управлението на софийската част на планината върху развитието на нова пътна, туристическа и спортна инфраструктура и сграден фонд, за сметка на опазването на белите дробове на София. Едновременно с това проблемите с поддръжката на туристическите маршрути и хижите не са решени, а вместо това зонирането е в услуга на строителните предприемачи и инвестиционните интереси за разширяване на ски зоните.
 3. Смятам, че има реална опасност от застрояването на Витоша. Формулираната в проектоплана забрана за строителство „на нови хотели и вилни сгради за постоянно и временно обитаване, производствени, складови и инфраструктурни сгради с изключение на горскостопански сгради и за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване, забрана за промяна предназначението на хижи и ведомствени бази“, дава възможност за строителството на много други видове сгради и инфраструктура. Явно проектопланът възприема Северна Витоша предимно като място за природоувреждащ спорт и туризъм. Поради това предлагам и настоявам в целия парк да има обща забрана за всякакво строителство. Изключение е допустимо само за модернизация и ремонт на съществуващите сгради и съоръжения.
 4. За да може горите на природен парк „Витоша“ да се управляват по начин, който опазва най-редките горски видове и създава възможност за наслада и отдих, настоявам планът да предвижда спиране на стопанския дърводобив в парка с изключение на зони без туристически маршрути и без значимо природозащитно значение (т.е. извън вододайните зони, старите гори, буферните територии на резерватите).
 5. Според проектоплана конният туризъм, катеренето, велосипедизма и бивакуването са допустими само в ограничен брой места, докато изграждането на нови ски писти и лифтове е разрешено в целия парк. Смятаме, че това е толеранс само към определени интереси, затова настоявам целите, режими и нормите на Плана да гарантират, че:
 • В целия парк ще се допуска единствено ремонт и модернизация на съществуващата спортна и туристическа инфраструктура, които са достатъчни за нуждите на софиянци.
 • Няма да се допуска унищожаването под каквато и да е форма на каменните реки и клека, които са сред основните символи на Витоша.
 • Туристическата инфраструктура няма да се увеличава, тъй като е достатъчно развита, но трябва да има задължителни мерки и изискване тя да се поддържа, пътеките да са добре маркирани, да се оптимизират линиите на градския транспорт, да се регламентира достъпът на лични МПС, възстановяването на чешмите и т.н.
 • Туристическата и спортна инфраструктура в планината да се поддържа, за да бъде пригодна за обучението, отдиха и спортуването на деца, млади и възрастни.
 • Ако се допускат нови сгради и съоръжения, те следва да са предвидени в този план и неговото зониране, а не целият парк да е бяло петно, където единствено главните архитекти ще могат да решават какво да се строи.

 

С уважение:

 

Сканирано становището, което изпратих на ПП Витоша, можете да намерите тук: Stanovishte upravlenie na Vitosha

 

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*