Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Предложение на БСП за промени в бюджета на София

ДОКЛАД

от

Жельо Бойчев, Милка Христова, Калоян Паргов, Румен Георгиев, Георги Кадиев, Альоша Даков, Анна Байчева, Борислав Борисов, Борис Цветков, Росен Малинов, Иван Мечков, Георги Свиленски, Владимир Данев, Орлин Ваташки и Панайот Бончев – общински съветници

 

Относно: Предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за сборен бюджет на Столична община за 2013 година.

Уважаеми г-н Герджиков,

Предлагаме на вниманието на Столичния общински съвет конкретни предложения за промени в проходната и разходната част на предложения за обсъждане проект на сборен бюджет на Столична община за 2013 година. Предложенията ни в приходната част отразяват възможностите за подобряване на събираемостта на отделните местни данъци и такси. Считаме, че има редица допълнителни възможности за увеличение на приходите от едно по-добро и ефективно стопанисване и разпореждане с общинската собственост и управление на общинските дружества.

В разходната част предлагаме завишаване на средствата за основните според нас задължения на общината, по осигуряване и гарантирането на качествено образование, достъпно здравеоопазване и повишена сигурност на софиянци.

Прдложения за промени в приходната част на бюджета:

 

– Данък върху недвижими имоти: Предлагаме увеличението на сумата на очакваните приходи да се увеличи от предвидените сега 89.2 милиона лева на 95 милиона лева за сметка на повишена събираемост на недобори.

Данък при придобиване на имущество по възмезден начин: Предлагаме увеличението на сумата на очакваните приходи да се увеличи от сега планираните 70 милиона лева на 77 милиона лева.

– Данък върху превозните средства: Предлагам да се завиши сумата на очакваните приходи от 65 милиона лева на 85 милиона лева за сметка на новорегистрирани автомобили и повишена събираемост на недобори.

– Патентен данък: Предлагаме вместо сега предвидените 3 млн. лева да се завишат очакваните приходи на 4.3 милиона лева. Оттогава някои дейности преминаха от патентен данък на данък по ЗКПО, но продължава да има сериозен резерв от допълнителни приходи и събиране на стари задължения.

Б. Неданъчни приходи:


– Такса битови отпадъци: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от 183.6 милиона лева на 195 милиона лева за сметка на повишена събираемост на недобори.

Такса технически услуги: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от 13 милиона лева на 18 милиона лева.

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от 3 милиона лева на 4.3 милиона лева.

– Такса за ползване на детски градини: предлагаме да се увеличи сумата от сега заложените 16 282 400 с още 1 милион лева до 17.3 млн лв. Според твърдения на администрацията имаме 1 500 новоразкрити места в детските градини за миналата година.

Такса за административни услуги: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от сега заложените 5.5 милиона лева на 6.6 милиона лева.

Такса за откупуване на гробни места: завишаване от сега предвидени 1.25 милиона лева на 1.75 милиона лева.

– Такса за куче: Повишение на приходите от сега заложени 0.12 милиона лева на 0.32 милиона лева.

 

От други източници на местни приходи:

„Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция”: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от сега заложените 7.5 милиона лева на 11 милиона лева.

„Приходи от наеми на имущество“: Предлагаме вместо сега предвидените 12.5 милиона лева да се завишат очакваните приходи на 15 милиона лева.

“Приходи от дивиденти“:  Вместо сега предвидените 9.440 милиона лева да се завишат  на 13 милиона лева.

Общ ръст на предложения за допълнителни приходи: 64.16 милиона лева.

Предлагаме тези средства да бъдат разпределени в разходната част както следва:

  1. 1.       Функция „Образование“:

Проблема с дефицита на места в детските заведения, създава изключително социално напрежение и недоволство сред младите семейства и поставя в неравностойно положение децата на София. Затова предлагаме завишаване на предвидените в Бюджета средства за строителство на 5 нови детски градини и разширения на съществуващи такива с още 7 милиона лева. Предлагаме да увеличим и капиталовите разходи с 4 милиона лева за основен ремонт на училища и детски заведения. От тези средства целево да се заделят 2 милиона за ремонт на тоалетните в училищата.

Предлагаме бюджет от 9 млн лева за компенсиране на родители, чиито деца са кандидатствали, но не са приети в детски ясли градини, съгласно доклад № 93-00-497/12.11.2012 г. относно изплащане на компенсации  на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли и градини и за които не са осигурени места в тях.

  1. 2.       Функция „Здравеопазване“:

Увеличение с 2 милиона над предвидените по общинска отговорност средства, за ремонти в здравните заведения и за закупуване на необходимата медицинска апаратура на МБАЛ.

  1. 3.       Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

Увеличение на предвидените разходи с 3 милиона лева за програмата „Социален асистен за независим живот“ и подобряване условията в социалните домове и приюти за бездомни хора.

  1. 4.       Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

–           Увеличение на средствата с 8 милиона лева за стартиране на програма за проектиране и изграждане на общински жилища. Смятаме за необходимо, предвид хилядите чакащи социално слаби и млади семейства, в началото на този мандат да стартираме програма за строителство на общински жилища.

Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”:

– Увеличение на средствата за основен и текущ ремонт на уличната мрежа специално за вътрешнокварталните улици от предвидените текущи разходи в размер на 28 199 991 с още 3 милиона лева до 31.2 млн лв.

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни”

–        Предвиждане на 2,2 млн лв за капиталови разходи за изграждане на нов приют за безстопанствени кучета.

Допълнителните приходи от Такса битови отпадъци, предлагаме да се разпределят както следва:

      Дейност 623 „Чистота“:

–            Перо “Почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища” от 3 милиона лева на 5 милиона лева.

–            Перо “Заплати, осигурителни вноски и издръжка на „Столичен инспекторат“ ” с 0.5 милион лева за допълнителен състав на инспектората.

Дейност 622 „Озеленяване“: 

–            Увеличение на текущите разходи с 1 милиона лева за поддържане и почистване на обекти на зелената система, паркове, градини и зелени площи.

–            Увеличение на капиталовите разходи с 3.5 милиона лева за изграждане на нови паркове (вкл. Парк „Възраждане“) и изграждане на ново осветление и видеонаблюдение и огради в съществуващите софийски паркове.

–            Увеличение на превидените средства за програма „Зелена София“ със 170 000 лева.

      Дейност 604 „Улично осветление“:

–            Увеличение на капиталовите разходи с 3 милиона лева за ремонт и изграждане на ново улично осветление.

Дейност 619 „Други дейности БКС“

–            Предвид изключително сериозните проблеми с гробищните паркове смятаме за крайно недостатъчна предвидената сумата от 950 000 лева. Предлагаме предвидените средства да бъдат увеличени на 2 милиона лева за облагородяване и разширяване на гробищните паркове, включително и  селските гробищни паркове.

  1. 5.       Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“:

Допълнителни разходи за:

–            проектиране и проект за изграждане на денонощна библиотека филиал на „Столична библиотека“ в Студентски град – 2 милиона лева;

–            завишаване на средствата предвидени за културния календар на София с 500 000 лева.

 

  1. 6.       Функция „Отбрана и сигурност“:

Увеличение на предвидените средства за:

–            допълнителен състав на общинска полиция – 2.5 милиона лева;

–            поставяне на камери и изграждане на допълнително видеоонаблюдение на опасни и критични места в града по препоръка на СДВР – 1.5 милиона лева.

Останалите допълнителни приходи да се разпределят както следва:    

–            изграждане на велоалеи и въвеждане на система за наем на велосипеди – 2.5 милиона лева;

–            изграждане на площадки за стрийт фитнес – 500 хил лева;

–         поставяне  на спирконавеси в район Панчарево, Нови Искър и Кремиковци – 1 милиона лева;

–            изграждане на е-община – 4 милиона лева;

–            завишаване Програма Европа с 250 000 лева

С уважение,

Жельо Бойчев ………………………..           Милка Христова………………………..

Румен Георгиев………………                     Росен Малинов …………………….

Альоша Даков…………………                    Анна Байчева………………….

Георги Кадиев   ………………………           Георги Свиленски ……………….

Борислав Борисов…………………….          Калоян Паргов …………………….

Борис Цветков………………………              Иван Мечков ………………..

Владимир Данев………………………          Орлин Ваташки ………………..

Панайот Бончев ………………………

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*