Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за създаване на Квартални съвети в София

До: г-н Елен Герджиков

Председател на СОС

 

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Учредяване на квартални съвети на територията на Столична община

Уважаеми г-н Герджиков,

Логична стъпка в развитието на гражданското общество в София и за подобряване работата на Столична община е да включим гражданите в управлението на града чрез тяхното мнение и реални действия за подобряване на условията в града, в който живеем.

Начинът това да се случи е създаването на граждански квартални съвети във всеки от районите на Столична община, които да спомагат за гражданското участие в управлението на районите и Общината.

Примери за успешно функциониращи квартални съвети има в редица европейски градове като Берлин, Париж, Страсбург, Брюксел. Във всички тези градове тези съвети успешно допринасят за развитието на гражданското общество, насърчаване отговорността на гражданите и участието в решаването на проблемите на градовете си.

Примери за такива съвети има и в България като функциониращите в Ловеч, Пловдив, Ямбол, Шумен, Враца. Подобен опит има и в София – към районната администрация в р-н Младост. Под различна форма са функционирали и съвети в районите Люлин, Средец, Искър.

Кварталните съвети могат да допринесат за стимулиране на инициативата на гражданите при решаване на проблемите на районите, в които живеят и работят; за развиване на гражданското съзнание. Решаването на проблемите зависи и от самите граждани, те лично, чрез своите инициативи и предложения могат да участват в управлението и развитието на града и квартала си. Друга полза от създаването на такива съвети ще бъде доближаването в по-голяма степен на управлението на Общината до проблемите на хората и въвличането на гражданите в решаването им.

В инициирането на всеки квартален съвет могат да се включат хора с постоянен или настоящ адрес в съответния район, както и хора, постоянно работещи на територията на района. При учредяването на кварталния съвет, инициаторите му, избират 7 – 21 души (в зависимост от желаещите и големината на района), с постоянно местожителство или месторабота в района, които да бъдат членове на кварталния съвет. Учредителното събрание на кварталния съвет избира председател, зам. председател и секретар на съвета.

 

Функции на гражданските съвети

–       Приемат становища по предложения за решения на Столичния общински съвет за разпореждане с общинско имущество в квартала, които се депозират в деловодството на СОС.

–       Консултират СО, СОС и районните администрации относно приоритетни проекти, които да бъдат реализирани във всеки от районите

–       Проучват мнението на гражданите за решаване както на по-дългосрочни въпроси като определяне приоритетите и перспективите за развитие на района, така и проблеми с по-краткосрочен характер – извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други

–       Подпомагат за информирането и организирането на гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните райони и други

–       Съдействат за опазване на обществения ред в квартала съгласно закона, в партньорство с РПУ

–       Извършват текущ контрол по изпълнението на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на имоти – общинска собственост на територията на района, чрез определени с решение на кварталния съвет негови представители. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на Столична община.

–       Могат да предложат решения на проблеми като представят проект с плансметка и осигурят доброволната реализация от граждани в района.

 

Ангажименти на Столична община са:

–       Със заповед на кмета на Столична община се определят служителите от общинската администрация, които ще осъществяват постоянна връзка и ще оказват помощ на кварталните съвети.

–       Присъствието на представители на кварталните съвети на заседания на Столичния общински съвет и неговите комисии, както и поставянето на въпроси пред Общинския съвет и даването на отговори по тях се извършва по ред, установен от Правилника за организацията и дейността на СОС

–       Председателят на СОС е задължен да информира своевременно писмено председателя на кварталния съвет, когато е открита процедура за приемане на решение, което засяга съответния квартал.

–       Администрацията на СО задължително изисква становище от съответния квартален съвет при всяко действие, засягащо съответния район. Становището е само с консултативен характер и не е задължително за администрацията. При отсъствие на становище в определен период от време, това се приема за мълчаливо съгласие от страна на съответния квартален съвет.

–       С участието и съдействието на кварталните съвети общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти /за паркове, градинки, детски площадки, мостове, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други/.

–       Чрез кварталните съвети се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на местната власт и документи на общинската администрация и на Общинския съвет, които касаят всички граждани като стратегии, програми и планове за общинско развитие, общински наредби и други. Целта на обсъжданията с гражданите е да бъдат предварително информирани, за да могат да дадат становища и предложения по проектите.

–       Помещения за провеждане на събранията на кварталните съвети и публичните обсъждания се осигуряват от общинската или районната администрация

–       Столична община отпуска годишен бюджет на квартален съвет годишно за консумативи и дейности на кварталния съвет, които не са материално подсигурени от Столична община или от районната администрация.

Във връзка с това, моля да бъде създадена работна група от общински съветници, която да изготви проект за решение за създаване и функциониране на квартални съвети на територията на Столична община.

 

Вносител:  ……………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*